• Головна /
 • Пресцентр /
 • Як експерти оцінюють професійні компетентності учасників сертифікації

Як експерти оцінюють професійні компетентності учасників сертифікації

Як експерти оцінюють професійні компетентності учасників сертифікації педагогічних працівників
Під час третього етапу сертифікації педагогічних працівників відбувається вивчення практичного досвіду роботи вчителів, які здійснили самооцінювання власної педагогічної майстерності. Для кожного учасника сертифікації цей етап триває протягом робочого дня з використанням цифрових технологій. У разі непередбачуваних обставин можливе продовження чи перенесення процедури оцінювання на узгоджену обома сторонами дату.
Поширити

Сертифікація — це зовнішнє оцінювання професійних компетентностей педагогічних працівників (зокрема й з педагогіки та психології, практичних умінь застосування сучасних методів і технологій навчання), що здійснюється шляхом незалежного тестування, самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи.

Мета сертифікації — виявляти й заохочувати педагогічних працівників з високим рівнем педагогічної майстерності, які володіють методиками компетентнісного навчання і новими освітніми технологіями та сприяють їх поширенню.

Для організації третього етапу сертифікації застосоване правило «вчителя оцінює вчитель». Державна служба якості освіти прагне забезпечити максимальну об’єктивність та уніфікованість процесів оцінювання.

Формування пулу експертів

Щороку для проведення третього етапу сертифікації педагогічних працівників оголошується добір кандидатів в експерти. Подаватися можуть лише педагогічні й науково-педагогічні працівники зі стажем роботи понад п’ять років.

Щоб забезпечити єдиний підхід до оцінювання професійних компетентностей вчителів-учасників сертифікації, Служба організовує навчання кандидатів в експерти за програмами підвищення кваліфікації. Лише ті, хто успішно складають фінальне тестування, стають експертами з сертифікації.

До початку третього етапу Служба:

 • затверджує та оприлюднює загальний список експертів, які можуть залучатися до вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації у поточному році;
 • формує експертні групи з дотриманням вимог щодо запобігання конфлікту інтересів;
 • закріплює експертні групи за учасниками сертифікації.

Вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації відбувається за методиками оцінювання професійних компетентностей, які затверджує Служба. Методики побудовані з огляду на зміст професійних стандартів, Концепції Нової української школи, рамкових документів, а також враховуючи результати опитування експертів.

Експертне оцінювання

Методикою передбачене експертне оцінювання 15-ти професійних компетентностей вчителя за визначеними критеріями. Кількість критеріїв кожної професійної компетентності максимально узгоджена з переліком трудових дій, окреслених професійним стандартом.

Під компетентністю розуміється системний прояв знань, умінь, здібностей і особистісних якостей педагогічного працівника, що дають можливість йому успішно виконувати функціональні завдання, що становлять сутність професійної діяльності.

Професійні компетентності вчителів під час третього етапу сертифікації експерти оцінюють за допомогою таких методів збору інформації:

 • спостереження за навчальними заняттями та їх самоаналізом;
 • аналіз самопрезентації практичного досвіду роботи учасника сертифікації;
 • проведення інтерв’ю з учасником сертифікації.

Кожен учасник сертифікації завчасно, за три-п’ять робочих днів, отримує лист, у якому повідомляється про дату проведення експертного оцінювання його професійних компетентностей.

Спостереження за навчальними заняттями та їх самоаналізом

Під час третього етапу сертифікації вчителі проводять навчальні заняття згідно з календарним планом роботи та навчальним планом. Експертна група спостерігає не менш як два заняття.

Зауважте! Учасникам сертифікації забороняється проводити репетиції навчальних занять. Якщо експерти виявляють такий факт, то фіксують з обґрунтуванням в експертному висновку. Результати оцінювання такого учасника сертифікації анулюються.

Після закінчення навчальних занять учасник сертифікації здійснює самоаналіз одного на вибір експертів. Педагог має продемонструвати вміння об’єктивного аналізу:

 • результативності навчального заняття;
 • реалізації поставлених цілей;
 • ефективності використаних технологій, методів і прийомів навчання;
 • рівня навчально-пізнавальної діяльності та активності учнів на занятті тощо.

Тривалість самоаналізу — до 10 хв. За цей час експерти мають з’ясувати, наскільки усвідомлює вчитель сильні та слабкі сторони своєї професійної діяльності, як встановлює причинно-наслідкові зв’язки для прогнозування навчальних занять.

Аналіз самопрезентації практичного досвіду роботи

Під час самопрезентації вчитель прагне якомога ліпше розкрити свій професійний образ, відобразити досвід і досягнення за останні два роки.

Самопрезентація готується заздалегідь у довільному форматі. Це може бути розповідь із демонстрацією освітнього середовища, електронна, мультимедійна, відео-, комбінована презентація тощо.

Обов’язкові змістові складові самопрезентації:

 • «Я— вчитель» (коротка інформація про учасника сертифікації);
 • «Освітнє середовище мого класу»;
 • «Я—учні—батьки»;
 • «Мої здобутки в професії».

Тривалість — до 15 хв.

Інтерв’ю з учасником сертифікації

Під час інтерв’ю експерти намагаються уточнити показники, які не вдалося простежити за допомогою інших методів збирання інформації, але необхідні для цілісного оцінювання професійної компетентності.

Наприклад, якщо в класі відсутні діти з особливими освітніми потребами, то оцінити інклюзивну компетентність вчителя експерти можуть через запитання чи моделювання ситуації.

Тривалість — до 60 хв.

Документи, які створюють експерти

Під час збору інформації про учасника сертифікації кожен експерт фіксує свої спостереження у робочій таблиці. Потім дані переносить до Таблиці експертного оцінювання професійних компетентностей учасника сертифікації, виставляючи бали.

Критерій відповідності професійній компетентності оцінюється від 1 до 5 балів:

бал

міра прояву показників за критерієм

1
 • один або декілька показників не простежуються/не реалізуються, а інші його показники простежуються фрагментарно/реалізуються мінімальною мірою
2
 • простежується фрагментарно та реалізується мінімальною мірою
3
 • простежується іноді та реалізується певною мірою
4
 • простежується майже постійно та реалізується достатньою мірою
5
 • простежується постійно та реалізується повною мірою

Також у ході третього етапу сертифікації експертна група може складати акти:

 • про переривання вивчення;
 • про перенесення дати вивчення;
 • фіксації невідповідності учасника сертифікації встановленим нормам.

Експертний висновок

Вивчення практичного досвіду роботи завершується заповненням форми експертного висновку з накладанням особистого або електронного цифрового підпису кожного члена експертної групи.

Форма, крім персональних даних, містить інформацію про:

 • результати оцінювання;
 • бали за кожним критерієм;
 • загальну суму балів, які отримав учасник сертифікації за всіма критеріями.

Кількість балів за кожен критерій визначається як середнє арифметичне значення балів, отриманих від двох експертів. Так само обчислюється загальна сума балів.

Експертний висновок надсилається Службі, а його копія — учасникові сертифікації.

Служба передає експертні висновки учасників сертифікації до Українського центру оцінювання якості освіти не пізніше 5 грудня поточного року. Центр протягом п’яти робочих днів забезпечує розміщення відповідної інформації в кабінетах учасників сертифікації.

Якщо кількість балів, зазначена в кабінеті учасника сертифікації, не відповідає кількості балів, зазначеній у копії експертного висновку, вчитель протягом п’яти календарних днів з моменту оприлюднення такої інформації має право звернутися до Служби з вимогою усунути невідповідність.

Як експерти оцінюють професійні компетентності учасників сертифікації
Як експерти оцінюють професійні компетентності учасників сертифікації педагогічних працівників
Під час третього етапу сертифікації педагогічних працівників відбувається вивчення практичного досвіду роботи вчителів, які здійснили самооцінювання власної педагогічної майстерності. Для кожного учасника сертифікації цей етап триває протягом робочого дня з використанням цифрових технологій. У разі непередбачуваних обставин можливе продовження чи перенесення процедури оцінювання на узгоджену обома сторонами дату.

Сертифікація — це зовнішнє оцінювання професійних компетентностей педагогічних працівників (зокрема й з педагогіки та психології, практичних умінь застосування сучасних методів і технологій навчання), що здійснюється шляхом незалежного тестування, самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи.

Мета сертифікації — виявляти й заохочувати педагогічних працівників з високим рівнем педагогічної майстерності, які володіють методиками компетентнісного навчання і новими освітніми технологіями та сприяють їх поширенню.

Для організації третього етапу сертифікації застосоване правило «вчителя оцінює вчитель». Державна служба якості освіти прагне забезпечити максимальну об’єктивність та уніфікованість процесів оцінювання.

Формування пулу експертів

Щороку для проведення третього етапу сертифікації педагогічних працівників оголошується добір кандидатів в експерти. Подаватися можуть лише педагогічні й науково-педагогічні працівники зі стажем роботи понад п’ять років.

Щоб забезпечити єдиний підхід до оцінювання професійних компетентностей вчителів-учасників сертифікації, Служба організовує навчання кандидатів в експерти за програмами підвищення кваліфікації. Лише ті, хто успішно складають фінальне тестування, стають експертами з сертифікації.

До початку третього етапу Служба:

 • затверджує та оприлюднює загальний список експертів, які можуть залучатися до вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації у поточному році;
 • формує експертні групи з дотриманням вимог щодо запобігання конфлікту інтересів;
 • закріплює експертні групи за учасниками сертифікації.

Вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації відбувається за методиками оцінювання професійних компетентностей, які затверджує Служба. Методики побудовані з огляду на зміст професійних стандартів, Концепції Нової української школи, рамкових документів, а також враховуючи результати опитування експертів.

Експертне оцінювання

Методикою передбачене експертне оцінювання 15-ти професійних компетентностей вчителя за визначеними критеріями. Кількість критеріїв кожної професійної компетентності максимально узгоджена з переліком трудових дій, окреслених професійним стандартом.

Під компетентністю розуміється системний прояв знань, умінь, здібностей і особистісних якостей педагогічного працівника, що дають можливість йому успішно виконувати функціональні завдання, що становлять сутність професійної діяльності.

Професійні компетентності вчителів під час третього етапу сертифікації експерти оцінюють за допомогою таких методів збору інформації:

 • спостереження за навчальними заняттями та їх самоаналізом;
 • аналіз самопрезентації практичного досвіду роботи учасника сертифікації;
 • проведення інтерв’ю з учасником сертифікації.

Кожен учасник сертифікації завчасно, за три-п’ять робочих днів, отримує лист, у якому повідомляється про дату проведення експертного оцінювання його професійних компетентностей.

Спостереження за навчальними заняттями та їх самоаналізом

Під час третього етапу сертифікації вчителі проводять навчальні заняття згідно з календарним планом роботи та навчальним планом. Експертна група спостерігає не менш як два заняття.

Зауважте! Учасникам сертифікації забороняється проводити репетиції навчальних занять. Якщо експерти виявляють такий факт, то фіксують з обґрунтуванням в експертному висновку. Результати оцінювання такого учасника сертифікації анулюються.

Після закінчення навчальних занять учасник сертифікації здійснює самоаналіз одного на вибір експертів. Педагог має продемонструвати вміння об’єктивного аналізу:

 • результативності навчального заняття;
 • реалізації поставлених цілей;
 • ефективності використаних технологій, методів і прийомів навчання;
 • рівня навчально-пізнавальної діяльності та активності учнів на занятті тощо.

Тривалість самоаналізу — до 10 хв. За цей час експерти мають з’ясувати, наскільки усвідомлює вчитель сильні та слабкі сторони своєї професійної діяльності, як встановлює причинно-наслідкові зв’язки для прогнозування навчальних занять.

Аналіз самопрезентації практичного досвіду роботи

Під час самопрезентації вчитель прагне якомога ліпше розкрити свій професійний образ, відобразити досвід і досягнення за останні два роки.

Самопрезентація готується заздалегідь у довільному форматі. Це може бути розповідь із демонстрацією освітнього середовища, електронна, мультимедійна, відео-, комбінована презентація тощо.

Обов’язкові змістові складові самопрезентації:

 • «Я— вчитель» (коротка інформація про учасника сертифікації);
 • «Освітнє середовище мого класу»;
 • «Я—учні—батьки»;
 • «Мої здобутки в професії».

Тривалість — до 15 хв.

Інтерв’ю з учасником сертифікації

Під час інтерв’ю експерти намагаються уточнити показники, які не вдалося простежити за допомогою інших методів збирання інформації, але необхідні для цілісного оцінювання професійної компетентності.

Наприклад, якщо в класі відсутні діти з особливими освітніми потребами, то оцінити інклюзивну компетентність вчителя експерти можуть через запитання чи моделювання ситуації.

Тривалість — до 60 хв.

Документи, які створюють експерти

Під час збору інформації про учасника сертифікації кожен експерт фіксує свої спостереження у робочій таблиці. Потім дані переносить до Таблиці експертного оцінювання професійних компетентностей учасника сертифікації, виставляючи бали.

Критерій відповідності професійній компетентності оцінюється від 1 до 5 балів:

бал

міра прояву показників за критерієм

1
 • один або декілька показників не простежуються/не реалізуються, а інші його показники простежуються фрагментарно/реалізуються мінімальною мірою
2
 • простежується фрагментарно та реалізується мінімальною мірою
3
 • простежується іноді та реалізується певною мірою
4
 • простежується майже постійно та реалізується достатньою мірою
5
 • простежується постійно та реалізується повною мірою

Також у ході третього етапу сертифікації експертна група може складати акти:

 • про переривання вивчення;
 • про перенесення дати вивчення;
 • фіксації невідповідності учасника сертифікації встановленим нормам.

Експертний висновок

Вивчення практичного досвіду роботи завершується заповненням форми експертного висновку з накладанням особистого або електронного цифрового підпису кожного члена експертної групи.

Форма, крім персональних даних, містить інформацію про:

 • результати оцінювання;
 • бали за кожним критерієм;
 • загальну суму балів, які отримав учасник сертифікації за всіма критеріями.

Кількість балів за кожен критерій визначається як середнє арифметичне значення балів, отриманих від двох експертів. Так само обчислюється загальна сума балів.

Експертний висновок надсилається Службі, а його копія — учасникові сертифікації.

Служба передає експертні висновки учасників сертифікації до Українського центру оцінювання якості освіти не пізніше 5 грудня поточного року. Центр протягом п’яти робочих днів забезпечує розміщення відповідної інформації в кабінетах учасників сертифікації.

Якщо кількість балів, зазначена в кабінеті учасника сертифікації, не відповідає кількості балів, зазначеній у копії експертного висновку, вчитель протягом п’яти календарних днів з моменту оприлюднення такої інформації має право звернутися до Служби з вимогою усунути невідповідність.

Перейти до вмісту