• Головна /
 • Пресцентр /
 • Як створити освітню програму, розроблену не на основі типових освітніх програм

Як створити освітню програму, розроблену не на основі типових освітніх програм

Як створити освітню програму, розроблену не на основі типових освітніх програм
Стаття про особливості створення освітніх програм, розроблених не на основі типових, публікується в межах виконання Меморандуму між Державною службою якості освіти України та Цифровим видавництвом «Експертус»

Стаття «Як створити освітню програму, розроблену не на основі типових освітніх програм» надрукована в журналі «Заступник директора школи» № 11/2022 за авторством Нелі ВЕЛИЧКО, в. о. директора департаменту акредитації та моніторингу Державної служби якості освіти України, та Алли КИШИНСЬКОЇ й Оксани СЕМЕНОВОЇ, головних спеціалісток відділу освітніх програм департаменту акредитації та моніторингу Державної служби якості освіти України.

Освітня програма — один із чинників, що визначає якість освітньої діяльності. Чинне законодавство України декларує автономію закладів освіти не лише у виборі, а й у створенні освітніх програм. Зокрема це передбачає стаття 33 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII і стаття 11 Закону України «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 № 463-IX. Ідеться про те, що кожен заклад освіти може розробити освітню програму не на основі типових освітніх програм і затвердити її в установленому порядку.

Вимоги до освітніх програм, розроблених не на основі типових освітніх програм (далі — нетипові освітні програми), процедуру проведення їх експертизи та затвердження визначає Порядок проведення експертизи та затвердження освітніх програм повної загальної середньої освіти, розроблених не на основі типових освітніх програм (наказ МОН від 03.06.2022 № 520).

Переваги нетипових освітніх програм

Такі освітні програми дають змогу закладам освіти:

 • поширювати напрацьований досвід і новації;
 • враховувати стратегію розвитку закладу, специфіку, педагогічний і ресурсний потенціал;
 • наближати зміст освітньої програми до запитів учнів, вимог і потреб суспільства;
 • формувати компетентності учнів з окремих або всіх освітніх галузей на рівні, вищому за передбачений державним стандартом для відповідного рівня повної загальної середньої освіти;
 • реалізовувати академічну свободу;
 • оновлювати зміст освіти шляхом впровадження інноваційних педагогічних технологій.

Створення нетипової освітньої програми — цікавий творчий процес. Такі програми дають змогу максимально врахувати потреби та запити суспільства на сучасну якісну освіту.

Характерні риси нетипових освітніх програм:

Характерні риси нетипових освітніх програм

Автори нетипових освітніх програм

Авторами можуть бути суб’єкти освітньої діяльності — наукові установи, фізичні та юридичні особи. Розроблення програми можуть здійснювати:

 • одноосібно — вчитель-практик, науково-педагогічний або науковий працівник;
 • колективно —
  • педагоги одного закладу загальної середньої освіти;
  • педагоги з різних закладів загальної середньої освіти;
  • вчителі-практики та науково-педагогічні / наукові працівники;
  • науково-педагогічні / наукові працівники.

Алгоритм створення

Увесь процес роботи над програмою — від генерування ідеї до впровадження програми — можна представити у вигляді чіткого алгоритму дій. Він складається з чотирьох послідовних етапів та підпорядкованих їм кроків:

Алгоритм створення нетипової освітньої програми

Робота над створенням освітньої програми починається з формування команди проєкту — колективу однодумців, готового ефективно реалізовувати свій професійний, інтелектуальний і творчий потенціал. До команди проєкту зазвичай входять педагоги закладів загальної середньої освіти та/ або науково-педагогічні, наукові працівники. Вони володіють високим рівнем педагогічної майстерності і сучасними педагогічними технологіями, мають власні напрацювання та високу результативність професійної діяльності.

Авторський колектив насамперед має ознайомитися з іншими освітніми програмами, проаналізувати сучасний стан розвитку освіти та педагогічної науки, вивчити суспільні потреби у створенні нетипової освітньої програми.

Якщо освітню програму розробляють для конкретного закладу освіти, слід врахувати його специфіку, стратегію розвитку, педагогічний та ресурсний потенціал, провести консультації з усіма зацікавленими сторонами — представниками батьківської громади, педагогами та засновниками закладу освіти тощо. Такий усебічний підхід дає авторам змогу визначити ключову ідею, віднайти унікальність освітньої програми — «родзинку», навколо якої сконцентруються усі її складові.

Можливість практичної реалізації проєкту, його досяжність слід передбачити ще на етапі генерування ідеї. Освітня програма — не документ заради документа. Це основа спільної діяльності усіх учасників освітнього процесу в умовах певного освітнього середовища, що неодмінно слід враховувати, адже від цього залежатиме кінцевий результат.

Вимоги до нетипової освітньої програми

Перш ніж починати працювати над розробленням освітньої програми, необхідно ознайомитися з вимогами, які висуває чинне законодавство. Зокрема, Порядок проведення експертизи та затвердження освітніх програм повної загальної середньої освіти, розроблених не на основі типових освітніх програм, визначає такі вимоги:

 • наявність усіх складових освітньої програми;
 • забезпечення досягнень усіх обов’язкових результатів навчання, визначених державним стандартом. Специфіка нетипової освітньої програми може передбачати досягнення учнями результатів, що перевищують обов’язкові, визначені державним стандартом, з усіх або деяких освітніх галузей.

Освітні програми можуть бути розраховані на цикл та/або рівень (рівні) повної загальної середньої освіти або бути наскрізними.

Слід пам’ятати, що освітня програма — це документ. Тому особливої уваги потребує його мовно-стилістичне оформлення. Виклад змісту має бути чітким, лаконічним, не перевантаженим складною науковою термінологією, зрозумілим для директорів, їхніх заступників, педагогів і батьків.

Під час укладання освітньої програми слід дотримуватися академічної доброчесності та дбати про цілісність і узгодженість усіх її компонентів. Аби освітня програма сприймалася як єдина цілісна система, узгоджена і логічно структурована, необхідно, щоб усі її складові були пов’язані між собою й підпорядковувалися меті та концептуальному задуму. Це стосується і авторської інтеграції освітніх галузей / навчальних предметів, і розподілу годин, і змісту навчальних програм.

Структура нетипової освітньої програми

Розгляньмо, які складники має містити освітня програма.

Вступ

У вступі надайте загальну інформацію про освітню програму, її актуальність, новизну, унікальність та мету.

Загальна інформація. Вкажіть рівень освіти, цикл, типи закладів освіти, які можуть скористатися цією програмою. Надайте перелік нормативних документів, на основі яких розробили освітню програму.

Актуальність. Обґрунтуйте необхідність/потребу, що спонукала до розроблення освітньої програми. Актуальність сформулюйте лаконічно: достатньо двох-трьох речень.

Унікальність чи новизна. Унікальність — це особлива риса, притаманна конкретній освітній програмі, яка вирізняє її серед інших. Новизна — це інноваційна ідея/технологія, покладена в основу розроблення освітньої програми. Якщо таких рис/інновацій декілька, подайте їх упорядкованим списком.

Не перевантажуйте зміст загальними принципами, що продиктовані реформуванням освіти і є загальнообов’язковими для будь-якої освітньої програми.

Мета. Вкажіть передбачуваний/запланований результат, який зумовлює загальну спрямованість освітньої програми. Урахуйте мету, визначену державним стандартом відповідного рівня освіти, а також новизну/унікальність освітньої програми. Формулювання мети має бути чітким та лаконічним: одне-два речення.

Вимоги

Зазначте вимоги до учнів, які можуть продовжити навчання за цією освітньою програмою або розпочати навчання, якщо вони навчалися за іншою освітньою програмою. Необхідно конкретизувати умови, за яких учень/учениця може розпочати навчання або перейти на навчання з однієї на іншу освітню програму, з огляду на її специфіку.

Обсяг навчального навантаження

Розкрийте погодинне співвідношення між усіма освітніми галузями, обов’язковими та вибірковими освітніми компонентами за роками навчання.

Звертаємо увагу, що загальний обсяг навчального навантаження освітньої програми має відповідати загальному обсягу навчального навантаження, що визначений державним стандартом відповідного рівня освіти, бути не меншим від встановленої ним мінімальної кількості годин за кожною освітньою галуззю.

Зауважте, що перевищення гранично допустимого річного навантаження учнів, яке визначене державним стандартом відповідного рівня освіти, не допускається. Години на вивчення освітньої галузі не обов’язково розподіляти пропорційно по роках навчання в межах циклу.

Навчальний план

Деталізуйте загальний обсяг навчального навантаження, передбачений освітньою програмою, та окресліть особливості організації освітнього процесу, зокрема:

 • навчальні предмети;
 • інтегровані курси;
 • курси за вибором;
 • тижневе та річне навантаження.

Навчальний план освітньої програми складається на основі одного з варіантів базового навчального плану, що міститься в державному стандарті відповідного рівня освіти. Розглянемо особливості складання навчальних планів початкової та базової середньої освіти.

Навчальний план освітньої програми початкової освіти складається на основі одного з чотирьох базових навчальних планів Державного стандарту початкової освіти. Вибір плану залежить від специфіки освітньої програми. Автори освітньої програми початкової освіти можуть на власний розсуд поєднувати освітні галузі в міжгалузеві інтегровані курси.

У базових навчальних планах початкової освіти передбачено сумарну кількість годин на вивчення кількох освітніх галузей:

 • природничої;
 • соціальної і здоров’язбережувальної;
 • громадянської та історичної;
 • технологічної;
 • інформаційної.

Кількість годин для вивчення кожної з цих освітніх галузей не передбачена. Тому їх можна вільно інтегрувати в різній комбінації компонентів і утворювати інтегровані предмети й курси. Проте слід обов’язково передбачити години для вивчення кожної з них.

Базовий навчальний план початкової освіти містить інваріантний та варіативний складники.

Інваріантний складник є обов’язковим для всіх закладів загальної середньої освіти. Вилучати з нього будь-які з освітніх галузей та порушувати встановлену кількість годин неприпустимо. Години варіативного складника автори освітньої програми початкової освіти можуть розподіляти на власний розсуд, враховуючи специфіку освітньої програми. У навчальному плані освітньої програми відобразіть, на які освітні галузі — навчальні предмети / інтегровані курси — використані години варіативного складника.

Основою навчального плану освітньої програми базової середньої освіти є один із семи варіантів базового навчального плану Державного стандарту базової середньої освіти. Вибирають його залежно від специфіки освітньої програми.

У базових навчальних планах для закладів загальної середньої освіти передбачено рекомендовану, мінімальну та максимальну кількість годин на вивчення кожної освітньої галузі. Тому автори освітньої програми можуть самостійно визначати кількість навчальних годин на вивчення кожної освітньої галузі в межах заданого діапазону. Однак не допускається перевищувати максимальну та зменшувати мінімальну граничні межі.

Автори освітньої програми можуть вільно об’єднувати освітні галузі в інтегровані курси. Однак під час розподілу годин на міжгалузевий інтегрований курс слід зазначити кількість годин, передбачену для реалізації кожної включеної до нього освітньої галузі.

Додаткові години для вивчення навчальних предметів, інтегрованих курсів, курсів за вибором автор освітньої програми розподіляє самостійно з урахуванням специфіки освітньої програми. Години мовно-літературної освітньої галузі можна розподілити на вивчення другої іноземної мови: не менше двох годин на тиждень

Перелік навчальних програм

Вкажіть перелік усіх навчальних програм інтегрованих курсів, навчальних предметів, курсів за вибором, передбачених навчальним планом освітньої програми. Обов’язково має бути принаймні одна програма з грифом «Схвалено для використання в освітньому процесі». Щоб отримати гриф, зверніться до Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти». Грифи надають відповідно до Порядку надання грифів навчальній літературі та навчальним програмам (наказ МОН від 20.07.2020 № 931).

Необхідно зважено підійти до вибору модельних навчальних програм, не переобтяжувати ними освітню програму. Коли вибираєте модельну навчальну програму, зауважте, чи відповідають її зміст, обсяг, передбачувані результати концептуальному задуму освітньої програми, меті. Якщо до складу освітньої програми входить дві чи більше модельних навчальних програм з освітньої галузі, необхідно надати чіткі рекомендації закладам освіти щодо особливостей/умов використання кожної з цих програм в освітньому процесі.

Можливі кілька варіантів поєднання навчальних та модельних навчальних програм в освітній програмі:

Варіант 1

Варіант 2

Навчальні програми з грифом «Схвалено для використання в освітньому процесі» (авторські)

Поєднання навчальних програм:

 • навчальні програми, які мають гриф «Схвалено для використання в освітньому процесі» (авторські);
 • модельні навчальні програми;
 • навчальні програми, розроблені на основі модельних навчальних програм та затверджені педагогічною радою закладу освіти, в якому здійснюватиметься реалізація освітньої програми

Зауважимо, що сукупність усіх передбачених освітньою програмою модельних та/або навчальних програм має забезпечувати досягнення учнями обов’язкових результатів навчання з усіх освітніх галузей, визначених державним стандартом.

Форми освітнього процесу та педагогічні технології

Опишіть, які форми освітнього процесу та педагогічні технології рекомендовані для використання під час реалізації освітньої програми в закладі освіти. В описі відокремте форми від технологій і методів навчання. Якщо вони є традиційними, перелічіть їх, а якщо притаманні тільки описуваній освітній програмі і є частиною її унікальності — коротко їх розкрийте.

Форми та види оцінювання навчальних досягнень учнів

Опишіть види, форми та інструментарій оцінювання навчальних досягнень учнів для використання під час впровадження освітньої програми.

Традиційні види та форми оцінювання достатньо перелічити. Якщо плануєте використовувати власну шкалу оцінювання результатів навчання учнів, подайте алгоритм її приведення до системи оцінювання, визначеної законодавством.

За потреби додайте до освітньої програми інші складники, наприклад:

 • спеціальну підготовку вчителів до роботи за освітньою програмою;
 • додаткові умови (матеріальні, технічні, організаційні тощо), необхідні для реалізації освітньої програми.

Загалом під час розроблення таких освітніх програм необхідно забезпечити:

 • відповідність програми чинному законодавству у сфері освіти;
 • якість програми, що передбачає:
  • досяжність на практиці;
  • ефективність використання запропонованих педагогічних технологій, форм організації освітнього процесу;
  • збалансованість за складністю та обсягом;
  • відповідність віковим можливостям учнів тощо.

У подальшому на цьому буде акцентуватися експертиза освітньої програми.


У цій публікації ми намагалися розкрити особливості нетипових освітніх програм та надати закладам освіти практичні поради щодо їх створення. Такі програми допоможуть оновити зміст освіти, удосконалити освітній процес та піднести його на якісно вищий рівень. Закликаємо керівників закладів освіти та їхніх заступників заохочувати педагогічні колективи до розроблення нетипових освітніх програм.

Як створити освітню програму, розроблену не на основі типових освітніх програм
Як створити освітню програму, розроблену не на основі типових освітніх програм
Стаття про особливості створення освітніх програм, розроблених не на основі типових, публікується в межах виконання Меморандуму між Державною службою якості освіти України та Цифровим видавництвом «Експертус»

Стаття «Як створити освітню програму, розроблену не на основі типових освітніх програм» надрукована в журналі «Заступник директора школи» № 11/2022 за авторством Нелі ВЕЛИЧКО, в. о. директора департаменту акредитації та моніторингу Державної служби якості освіти України, та Алли КИШИНСЬКОЇ й Оксани СЕМЕНОВОЇ, головних спеціалісток відділу освітніх програм департаменту акредитації та моніторингу Державної служби якості освіти України.

Освітня програма — один із чинників, що визначає якість освітньої діяльності. Чинне законодавство України декларує автономію закладів освіти не лише у виборі, а й у створенні освітніх програм. Зокрема це передбачає стаття 33 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII і стаття 11 Закону України «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 № 463-IX. Ідеться про те, що кожен заклад освіти може розробити освітню програму не на основі типових освітніх програм і затвердити її в установленому порядку.

Вимоги до освітніх програм, розроблених не на основі типових освітніх програм (далі — нетипові освітні програми), процедуру проведення їх експертизи та затвердження визначає Порядок проведення експертизи та затвердження освітніх програм повної загальної середньої освіти, розроблених не на основі типових освітніх програм (наказ МОН від 03.06.2022 № 520).

Переваги нетипових освітніх програм

Такі освітні програми дають змогу закладам освіти:

 • поширювати напрацьований досвід і новації;
 • враховувати стратегію розвитку закладу, специфіку, педагогічний і ресурсний потенціал;
 • наближати зміст освітньої програми до запитів учнів, вимог і потреб суспільства;
 • формувати компетентності учнів з окремих або всіх освітніх галузей на рівні, вищому за передбачений державним стандартом для відповідного рівня повної загальної середньої освіти;
 • реалізовувати академічну свободу;
 • оновлювати зміст освіти шляхом впровадження інноваційних педагогічних технологій.

Створення нетипової освітньої програми — цікавий творчий процес. Такі програми дають змогу максимально врахувати потреби та запити суспільства на сучасну якісну освіту.

Характерні риси нетипових освітніх програм:

Характерні риси нетипових освітніх програм

Автори нетипових освітніх програм

Авторами можуть бути суб’єкти освітньої діяльності — наукові установи, фізичні та юридичні особи. Розроблення програми можуть здійснювати:

 • одноосібно — вчитель-практик, науково-педагогічний або науковий працівник;
 • колективно —
  • педагоги одного закладу загальної середньої освіти;
  • педагоги з різних закладів загальної середньої освіти;
  • вчителі-практики та науково-педагогічні / наукові працівники;
  • науково-педагогічні / наукові працівники.

Алгоритм створення

Увесь процес роботи над програмою — від генерування ідеї до впровадження програми — можна представити у вигляді чіткого алгоритму дій. Він складається з чотирьох послідовних етапів та підпорядкованих їм кроків:

Алгоритм створення нетипової освітньої програми

Робота над створенням освітньої програми починається з формування команди проєкту — колективу однодумців, готового ефективно реалізовувати свій професійний, інтелектуальний і творчий потенціал. До команди проєкту зазвичай входять педагоги закладів загальної середньої освіти та/ або науково-педагогічні, наукові працівники. Вони володіють високим рівнем педагогічної майстерності і сучасними педагогічними технологіями, мають власні напрацювання та високу результативність професійної діяльності.

Авторський колектив насамперед має ознайомитися з іншими освітніми програмами, проаналізувати сучасний стан розвитку освіти та педагогічної науки, вивчити суспільні потреби у створенні нетипової освітньої програми.

Якщо освітню програму розробляють для конкретного закладу освіти, слід врахувати його специфіку, стратегію розвитку, педагогічний та ресурсний потенціал, провести консультації з усіма зацікавленими сторонами — представниками батьківської громади, педагогами та засновниками закладу освіти тощо. Такий усебічний підхід дає авторам змогу визначити ключову ідею, віднайти унікальність освітньої програми — «родзинку», навколо якої сконцентруються усі її складові.

Можливість практичної реалізації проєкту, його досяжність слід передбачити ще на етапі генерування ідеї. Освітня програма — не документ заради документа. Це основа спільної діяльності усіх учасників освітнього процесу в умовах певного освітнього середовища, що неодмінно слід враховувати, адже від цього залежатиме кінцевий результат.

Вимоги до нетипової освітньої програми

Перш ніж починати працювати над розробленням освітньої програми, необхідно ознайомитися з вимогами, які висуває чинне законодавство. Зокрема, Порядок проведення експертизи та затвердження освітніх програм повної загальної середньої освіти, розроблених не на основі типових освітніх програм, визначає такі вимоги:

 • наявність усіх складових освітньої програми;
 • забезпечення досягнень усіх обов’язкових результатів навчання, визначених державним стандартом. Специфіка нетипової освітньої програми може передбачати досягнення учнями результатів, що перевищують обов’язкові, визначені державним стандартом, з усіх або деяких освітніх галузей.

Освітні програми можуть бути розраховані на цикл та/або рівень (рівні) повної загальної середньої освіти або бути наскрізними.

Слід пам’ятати, що освітня програма — це документ. Тому особливої уваги потребує його мовно-стилістичне оформлення. Виклад змісту має бути чітким, лаконічним, не перевантаженим складною науковою термінологією, зрозумілим для директорів, їхніх заступників, педагогів і батьків.

Під час укладання освітньої програми слід дотримуватися академічної доброчесності та дбати про цілісність і узгодженість усіх її компонентів. Аби освітня програма сприймалася як єдина цілісна система, узгоджена і логічно структурована, необхідно, щоб усі її складові були пов’язані між собою й підпорядковувалися меті та концептуальному задуму. Це стосується і авторської інтеграції освітніх галузей / навчальних предметів, і розподілу годин, і змісту навчальних програм.

Структура нетипової освітньої програми

Розгляньмо, які складники має містити освітня програма.

Вступ

У вступі надайте загальну інформацію про освітню програму, її актуальність, новизну, унікальність та мету.

Загальна інформація. Вкажіть рівень освіти, цикл, типи закладів освіти, які можуть скористатися цією програмою. Надайте перелік нормативних документів, на основі яких розробили освітню програму.

Актуальність. Обґрунтуйте необхідність/потребу, що спонукала до розроблення освітньої програми. Актуальність сформулюйте лаконічно: достатньо двох-трьох речень.

Унікальність чи новизна. Унікальність — це особлива риса, притаманна конкретній освітній програмі, яка вирізняє її серед інших. Новизна — це інноваційна ідея/технологія, покладена в основу розроблення освітньої програми. Якщо таких рис/інновацій декілька, подайте їх упорядкованим списком.

Не перевантажуйте зміст загальними принципами, що продиктовані реформуванням освіти і є загальнообов’язковими для будь-якої освітньої програми.

Мета. Вкажіть передбачуваний/запланований результат, який зумовлює загальну спрямованість освітньої програми. Урахуйте мету, визначену державним стандартом відповідного рівня освіти, а також новизну/унікальність освітньої програми. Формулювання мети має бути чітким та лаконічним: одне-два речення.

Вимоги

Зазначте вимоги до учнів, які можуть продовжити навчання за цією освітньою програмою або розпочати навчання, якщо вони навчалися за іншою освітньою програмою. Необхідно конкретизувати умови, за яких учень/учениця може розпочати навчання або перейти на навчання з однієї на іншу освітню програму, з огляду на її специфіку.

Обсяг навчального навантаження

Розкрийте погодинне співвідношення між усіма освітніми галузями, обов’язковими та вибірковими освітніми компонентами за роками навчання.

Звертаємо увагу, що загальний обсяг навчального навантаження освітньої програми має відповідати загальному обсягу навчального навантаження, що визначений державним стандартом відповідного рівня освіти, бути не меншим від встановленої ним мінімальної кількості годин за кожною освітньою галуззю.

Зауважте, що перевищення гранично допустимого річного навантаження учнів, яке визначене державним стандартом відповідного рівня освіти, не допускається. Години на вивчення освітньої галузі не обов’язково розподіляти пропорційно по роках навчання в межах циклу.

Навчальний план

Деталізуйте загальний обсяг навчального навантаження, передбачений освітньою програмою, та окресліть особливості організації освітнього процесу, зокрема:

 • навчальні предмети;
 • інтегровані курси;
 • курси за вибором;
 • тижневе та річне навантаження.

Навчальний план освітньої програми складається на основі одного з варіантів базового навчального плану, що міститься в державному стандарті відповідного рівня освіти. Розглянемо особливості складання навчальних планів початкової та базової середньої освіти.

Навчальний план освітньої програми початкової освіти складається на основі одного з чотирьох базових навчальних планів Державного стандарту початкової освіти. Вибір плану залежить від специфіки освітньої програми. Автори освітньої програми початкової освіти можуть на власний розсуд поєднувати освітні галузі в міжгалузеві інтегровані курси.

У базових навчальних планах початкової освіти передбачено сумарну кількість годин на вивчення кількох освітніх галузей:

 • природничої;
 • соціальної і здоров’язбережувальної;
 • громадянської та історичної;
 • технологічної;
 • інформаційної.

Кількість годин для вивчення кожної з цих освітніх галузей не передбачена. Тому їх можна вільно інтегрувати в різній комбінації компонентів і утворювати інтегровані предмети й курси. Проте слід обов’язково передбачити години для вивчення кожної з них.

Базовий навчальний план початкової освіти містить інваріантний та варіативний складники.

Інваріантний складник є обов’язковим для всіх закладів загальної середньої освіти. Вилучати з нього будь-які з освітніх галузей та порушувати встановлену кількість годин неприпустимо. Години варіативного складника автори освітньої програми початкової освіти можуть розподіляти на власний розсуд, враховуючи специфіку освітньої програми. У навчальному плані освітньої програми відобразіть, на які освітні галузі — навчальні предмети / інтегровані курси — використані години варіативного складника.

Основою навчального плану освітньої програми базової середньої освіти є один із семи варіантів базового навчального плану Державного стандарту базової середньої освіти. Вибирають його залежно від специфіки освітньої програми.

У базових навчальних планах для закладів загальної середньої освіти передбачено рекомендовану, мінімальну та максимальну кількість годин на вивчення кожної освітньої галузі. Тому автори освітньої програми можуть самостійно визначати кількість навчальних годин на вивчення кожної освітньої галузі в межах заданого діапазону. Однак не допускається перевищувати максимальну та зменшувати мінімальну граничні межі.

Автори освітньої програми можуть вільно об’єднувати освітні галузі в інтегровані курси. Однак під час розподілу годин на міжгалузевий інтегрований курс слід зазначити кількість годин, передбачену для реалізації кожної включеної до нього освітньої галузі.

Додаткові години для вивчення навчальних предметів, інтегрованих курсів, курсів за вибором автор освітньої програми розподіляє самостійно з урахуванням специфіки освітньої програми. Години мовно-літературної освітньої галузі можна розподілити на вивчення другої іноземної мови: не менше двох годин на тиждень

Перелік навчальних програм

Вкажіть перелік усіх навчальних програм інтегрованих курсів, навчальних предметів, курсів за вибором, передбачених навчальним планом освітньої програми. Обов’язково має бути принаймні одна програма з грифом «Схвалено для використання в освітньому процесі». Щоб отримати гриф, зверніться до Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти». Грифи надають відповідно до Порядку надання грифів навчальній літературі та навчальним програмам (наказ МОН від 20.07.2020 № 931).

Необхідно зважено підійти до вибору модельних навчальних програм, не переобтяжувати ними освітню програму. Коли вибираєте модельну навчальну програму, зауважте, чи відповідають її зміст, обсяг, передбачувані результати концептуальному задуму освітньої програми, меті. Якщо до складу освітньої програми входить дві чи більше модельних навчальних програм з освітньої галузі, необхідно надати чіткі рекомендації закладам освіти щодо особливостей/умов використання кожної з цих програм в освітньому процесі.

Можливі кілька варіантів поєднання навчальних та модельних навчальних програм в освітній програмі:

Варіант 1

Варіант 2

Навчальні програми з грифом «Схвалено для використання в освітньому процесі» (авторські)

Поєднання навчальних програм:

 • навчальні програми, які мають гриф «Схвалено для використання в освітньому процесі» (авторські);
 • модельні навчальні програми;
 • навчальні програми, розроблені на основі модельних навчальних програм та затверджені педагогічною радою закладу освіти, в якому здійснюватиметься реалізація освітньої програми

Зауважимо, що сукупність усіх передбачених освітньою програмою модельних та/або навчальних програм має забезпечувати досягнення учнями обов’язкових результатів навчання з усіх освітніх галузей, визначених державним стандартом.

Форми освітнього процесу та педагогічні технології

Опишіть, які форми освітнього процесу та педагогічні технології рекомендовані для використання під час реалізації освітньої програми в закладі освіти. В описі відокремте форми від технологій і методів навчання. Якщо вони є традиційними, перелічіть їх, а якщо притаманні тільки описуваній освітній програмі і є частиною її унікальності — коротко їх розкрийте.

Форми та види оцінювання навчальних досягнень учнів

Опишіть види, форми та інструментарій оцінювання навчальних досягнень учнів для використання під час впровадження освітньої програми.

Традиційні види та форми оцінювання достатньо перелічити. Якщо плануєте використовувати власну шкалу оцінювання результатів навчання учнів, подайте алгоритм її приведення до системи оцінювання, визначеної законодавством.

За потреби додайте до освітньої програми інші складники, наприклад:

 • спеціальну підготовку вчителів до роботи за освітньою програмою;
 • додаткові умови (матеріальні, технічні, організаційні тощо), необхідні для реалізації освітньої програми.

Загалом під час розроблення таких освітніх програм необхідно забезпечити:

 • відповідність програми чинному законодавству у сфері освіти;
 • якість програми, що передбачає:
  • досяжність на практиці;
  • ефективність використання запропонованих педагогічних технологій, форм організації освітнього процесу;
  • збалансованість за складністю та обсягом;
  • відповідність віковим можливостям учнів тощо.

У подальшому на цьому буде акцентуватися експертиза освітньої програми.


У цій публікації ми намагалися розкрити особливості нетипових освітніх програм та надати закладам освіти практичні поради щодо їх створення. Такі програми допоможуть оновити зміст освіти, удосконалити освітній процес та піднести його на якісно вищий рівень. Закликаємо керівників закладів освіти та їхніх заступників заохочувати педагогічні колективи до розроблення нетипових освітніх програм.

Перейти до вмісту