• Головна /
 • Пресцентр /
 • Оцінювання професійних компетентностей вчителя початкових класів під час сертифікації

Оцінювання професійних компетентностей вчителя початкових класів під час сертифікації

Оцінювання професійних компетентностей вчителя початкових класів під час сертифікації
Сертифікація педагогічних працівників покликана виявляти найбільш талановитих вчителів. Державна служба якості освіти застосовує конкретні критерії та вимірювані індикатори, щоб об’єктивно оцінити компетентності вчителя початкових класів під час вивчення його професійного досвіду роботи.

Професійна компетентність вчителя — це результат творчої професійної діяльності та інтегрований показник особистісно-діяльнісної сутності педагога. Поняття професійної компетентності виражає єдність теоретичної та практичної готовності вчителя здійснювати педагогічну діяльність і характеризує його професіоналізм.

Перелік професійних компетентностей вчителя початкових класів

Умовно ідеальний учитель на високому рівні демонструє володіння такими професійними компетентностями:

 1. мовно-комунікативна;
 2. предметно-методична;
 3. інформаційно-цифрова;
 4. психологічна;
 5. емоційно-етична;
 6. педагогічне партнерство;
 7. інклюзивна;
 8. здоров’язбережувальна;
 9. проєктувальна;
 10. прогностична;
 11. організаційна;
 12. оцінювально-аналітична;
 13. інноваційна;
 14. рефлексивна;
 15. здатність до навчання протягом життя.

Такий перелік визначено професійним стандартом та дає змогу вчителям:

 • самостійно визначати орієнтири професійного розвитку;
 • запобігати необ’єктивності під час зовнішнього оцінювання, зокрема й сертифікації педагогічних працівників.

Визначення рівня професійної компетентності вчителя

Професійні компетентності слід постійно розвивати й удосконалювати. При цьому важливо знати, які саме компетентності потребують уваги. Державна служба якості освіти на етапах сертифікації пропонує два способи це з’ясувати:

 • самооцінювання учасниками сертифікації власної педагогічної майстерності;
 • вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації.

Обидва етапи сертифікації дають учителю бачення власної траєкторії розвитку з різних ракурсів.

Метою сертифікації є виявлення та заохочення педагогічних працівників з високим рівнем педагогічної майстерності, які володіють методиками компетентнісного навчання і новими освітніми технологіями та сприяють їх поширенню.

Самооцінювання власної педагогічної майстерності

Самооцінювання є другим етапом сертифікації педагогічних працівників. Цьогоріч учителі-учасники сертифікації заповнювали анкету самооцінювання власної педагогічної майстерності за допомогою інформаційно-аналітичної системи EvaluEd.

Даючи відповіді на всі 60 тверджень анкети, що стосуються професійних компетентностей, учасник сертифікації осмислює досягнуте, виявляє сильні та слабкі сторони у педагогічній діяльності, а на основі візуалізації своїх результатів самооцінювання, створених системою EvaluEd, — проєктує власний професійний розвиток.

Завдяки самооцінюванню вчитель виявляє, які саме професійні компетентності потрібно вдосконалювати з його особистого погляду.

Вивчення практичного досвіду роботи

На третьому етапі, що є фінальним (і головним) у сертифікації, вчитель отримує оцінки своїм професійним компетентностям від зовнішніх експертів. Оцінювання 15-ти професійних компетентностей відбувається за 32-ма критеріями:

Професійні компетентності

Критерії

Мовно-комунікативна
 1. Мовно-комунікативна діяльність
 1. Розвиток мовно-комунікативних умінь та навичок в учнів
Предметно-методична
 1. Забезпечення реалізації змістової складової освітнього процесу
 1. Реалізація технологічної складової освітнього процесу
 1. Моніторинг особливостей засвоєння учнями навчального матеріалу
 1. Коригувальна діяльність на занятті
Інформаційно-цифрова
 1. Використання цифрових технологій в освітньому процесі
 1. Цифровий етикет та комунікація
Психологічна
 1. Забезпечення мотиваційної готовності учнів до навчальної діяльності
 1. Врахування психологічних особливостей учнів
Емоційно-етична
 1. Розвиток емоційної інтелекту учнів
 1. Емоційно-етична сфера особистості вчителя
Педагогічне партнерство
 1. Взаємодія з учнями в освітньому процесі
 1. Співпраця з батьками учнів, іншими учасниками освітнього процесу
Інклюзивна
 1. Здатність до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами
 1. Формування в учнів толерантного ставлення до дітей з особливими освітніми потребами
Здоров’язбережувальна
 1. Дотримання санітарних правил та гігієнічних норм в освітньому процесі
 1. Формування в учнів культури здорового та безпечного способу життя
Проєктувальна
 1. Змістове наповнення освітнього простору класу
 1. Дидактичне забезпечення освітнього процесу
Прогностична
 1. Планування освітнього процесу
 1. Прогнозування результатів освітнього процесу
Організаційна
 1. Організація освітнього процесу
 1. Використання освітнього середовища класу в освітньому процесі
Оцінювально-аналітична
 1. Оцінювання навчальних досягнень учнів
 1. Формування в учнів навичок самооцінювання та взаємооцінювання
Інноваційна
 1. Обізнаність з інноваційними педагогічними технологіями
 1. Використання інновацій у професійній діяльності
Рефлексивна
 1. Аналіз власної професійної діяльності відповідно до вимог Професійного стандарту
 1. Особистісні якості вчителя як складова рефлексивної компетентності
Здатність до навчання протягом життя
 1. Професійний розвиток
 1. Професійна співпраця та трансляція досвіду

Ці професійні компетентності під час третього етапу сертифікації експерти оцінюють за допомогою таких методів збору інформації:

 • спостереження за навчальними заняттями та їх самоаналізом;
 • аналіз самопрезентації учасника сертифікації;
 • проведення інтерв’ю з учасником сертифікації.

Відповідні оцінки вносяться до експертного висновку щодо оцінювання професійних компетентностей учасника сертифікації, який візується особистим підписом або шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису.

Світовий досвід удосконалення освітніх систем орієнтується на три складові:

 • залучення найкращих фахівців до педагогічної діяльності;
 • перетворення фахівців на ефективних педагогів;
 • здатність системи забезпечити найкращі умови навчання для кожної дитини.

Сертифікація педагогічних працівників є одним зі шляхів досягнення цілі забезпечення якісної освіти для успіху Людини та Країни.

Оцінювання професійних компетентностей вчителя початкових класів під час сертифікації
Оцінювання професійних компетентностей вчителя початкових класів під час сертифікації
Сертифікація педагогічних працівників покликана виявляти найбільш талановитих вчителів. Державна служба якості освіти застосовує конкретні критерії та вимірювані індикатори, щоб об’єктивно оцінити компетентності вчителя початкових класів під час вивчення його професійного досвіду роботи.

Професійна компетентність вчителя — це результат творчої професійної діяльності та інтегрований показник особистісно-діяльнісної сутності педагога. Поняття професійної компетентності виражає єдність теоретичної та практичної готовності вчителя здійснювати педагогічну діяльність і характеризує його професіоналізм.

Перелік професійних компетентностей вчителя початкових класів

Умовно ідеальний учитель на високому рівні демонструє володіння такими професійними компетентностями:

 1. мовно-комунікативна;
 2. предметно-методична;
 3. інформаційно-цифрова;
 4. психологічна;
 5. емоційно-етична;
 6. педагогічне партнерство;
 7. інклюзивна;
 8. здоров’язбережувальна;
 9. проєктувальна;
 10. прогностична;
 11. організаційна;
 12. оцінювально-аналітична;
 13. інноваційна;
 14. рефлексивна;
 15. здатність до навчання протягом життя.

Такий перелік визначено професійним стандартом та дає змогу вчителям:

 • самостійно визначати орієнтири професійного розвитку;
 • запобігати необ’єктивності під час зовнішнього оцінювання, зокрема й сертифікації педагогічних працівників.

Визначення рівня професійної компетентності вчителя

Професійні компетентності слід постійно розвивати й удосконалювати. При цьому важливо знати, які саме компетентності потребують уваги. Державна служба якості освіти на етапах сертифікації пропонує два способи це з’ясувати:

 • самооцінювання учасниками сертифікації власної педагогічної майстерності;
 • вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації.

Обидва етапи сертифікації дають учителю бачення власної траєкторії розвитку з різних ракурсів.

Метою сертифікації є виявлення та заохочення педагогічних працівників з високим рівнем педагогічної майстерності, які володіють методиками компетентнісного навчання і новими освітніми технологіями та сприяють їх поширенню.

Самооцінювання власної педагогічної майстерності

Самооцінювання є другим етапом сертифікації педагогічних працівників. Цьогоріч учителі-учасники сертифікації заповнювали анкету самооцінювання власної педагогічної майстерності за допомогою інформаційно-аналітичної системи EvaluEd.

Даючи відповіді на всі 60 тверджень анкети, що стосуються професійних компетентностей, учасник сертифікації осмислює досягнуте, виявляє сильні та слабкі сторони у педагогічній діяльності, а на основі візуалізації своїх результатів самооцінювання, створених системою EvaluEd, — проєктує власний професійний розвиток.

Завдяки самооцінюванню вчитель виявляє, які саме професійні компетентності потрібно вдосконалювати з його особистого погляду.

Вивчення практичного досвіду роботи

На третьому етапі, що є фінальним (і головним) у сертифікації, вчитель отримує оцінки своїм професійним компетентностям від зовнішніх експертів. Оцінювання 15-ти професійних компетентностей відбувається за 32-ма критеріями:

Професійні компетентності

Критерії

Мовно-комунікативна
 1. Мовно-комунікативна діяльність
 1. Розвиток мовно-комунікативних умінь та навичок в учнів
Предметно-методична
 1. Забезпечення реалізації змістової складової освітнього процесу
 1. Реалізація технологічної складової освітнього процесу
 1. Моніторинг особливостей засвоєння учнями навчального матеріалу
 1. Коригувальна діяльність на занятті
Інформаційно-цифрова
 1. Використання цифрових технологій в освітньому процесі
 1. Цифровий етикет та комунікація
Психологічна
 1. Забезпечення мотиваційної готовності учнів до навчальної діяльності
 1. Врахування психологічних особливостей учнів
Емоційно-етична
 1. Розвиток емоційної інтелекту учнів
 1. Емоційно-етична сфера особистості вчителя
Педагогічне партнерство
 1. Взаємодія з учнями в освітньому процесі
 1. Співпраця з батьками учнів, іншими учасниками освітнього процесу
Інклюзивна
 1. Здатність до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами
 1. Формування в учнів толерантного ставлення до дітей з особливими освітніми потребами
Здоров’язбережувальна
 1. Дотримання санітарних правил та гігієнічних норм в освітньому процесі
 1. Формування в учнів культури здорового та безпечного способу життя
Проєктувальна
 1. Змістове наповнення освітнього простору класу
 1. Дидактичне забезпечення освітнього процесу
Прогностична
 1. Планування освітнього процесу
 1. Прогнозування результатів освітнього процесу
Організаційна
 1. Організація освітнього процесу
 1. Використання освітнього середовища класу в освітньому процесі
Оцінювально-аналітична
 1. Оцінювання навчальних досягнень учнів
 1. Формування в учнів навичок самооцінювання та взаємооцінювання
Інноваційна
 1. Обізнаність з інноваційними педагогічними технологіями
 1. Використання інновацій у професійній діяльності
Рефлексивна
 1. Аналіз власної професійної діяльності відповідно до вимог Професійного стандарту
 1. Особистісні якості вчителя як складова рефлексивної компетентності
Здатність до навчання протягом життя
 1. Професійний розвиток
 1. Професійна співпраця та трансляція досвіду

Ці професійні компетентності під час третього етапу сертифікації експерти оцінюють за допомогою таких методів збору інформації:

 • спостереження за навчальними заняттями та їх самоаналізом;
 • аналіз самопрезентації учасника сертифікації;
 • проведення інтерв’ю з учасником сертифікації.

Відповідні оцінки вносяться до експертного висновку щодо оцінювання професійних компетентностей учасника сертифікації, який візується особистим підписом або шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису.

Світовий досвід удосконалення освітніх систем орієнтується на три складові:

 • залучення найкращих фахівців до педагогічної діяльності;
 • перетворення фахівців на ефективних педагогів;
 • здатність системи забезпечити найкращі умови навчання для кожної дитини.

Сертифікація педагогічних працівників є одним зі шляхів досягнення цілі забезпечення якісної освіти для успіху Людини та Країни.

Перейти до вмісту