Безоплатна правнича допомога

Безоплатна правнича допомога

Безоплатна правнича допомога

– правнича допомога, що гарантується державою та повністю або частково надається за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів та інших джерел.

Питання надання безоплатної правничої допомоги в Україні регулюються Конституцією України, Законом України «Про безоплатну правничу допомогу» (далі – Закон), іншими законами України, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Відповідно до статті 3 Закону, право на безоплатну правничу допомогу – гарантована Конституцією України можливість громадянина України, іноземця, особи без громадянства, у тому числі біженця чи особи, яка потребує додаткового захисту, отримати в повному обсязі безоплатну первинну правничу допомогу, а також можливість певної категорії осіб отримати безоплатну вторинну правничу допомогу у випадках, передбачених цим Законом.

Державна служба якості освіти України (далі – Служба), як суб’єкт надання безоплатної первинної правничої допомоги в межах своєї компетенції забезпечує інформування осіб про їх права і свободи та обов’язки, порядок їх реалізації та виконання, відновлення прав у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб , що реалізується шляхом надання таких видів правничих послуг:

  1. надання правової інформації;
  2. надання консультацій і роз'яснень з правових питань;
  3. складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);
  4. надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

Розгляд звернень про надання безоплатної первинної правничої допомоги здійснюється Службою в межах її компетенції та у порядку, визначеному статтею 10 Закону.

Звернення про надання правничих послуг віднесених до компетенції Служби надсилаються або подаються особами, які досягли повноліття безпосередньо до Служби.

Звернення про надання одного з видів правничих послуг віднесених до компетенції Служби, що стосуються дітей, надсилаються або подаються ними особисто чи їх законними представниками, патронатними вихователями.

Звернення про надання одного з видів правничих послуг віднесених до компетенції Служби, що стосуються осіб, визнаних судом недієздатними або дієздатність яких обмежена судом, надсилаються або подаються ними особисто, їх опікунами чи піклувальниками.

Якщо питання, порушені у зверненні, не належать до компетенції Служби, останнє протягом п'яти календарних днів надсилається до компетентного органу з повідомленням про це особи, яка подала звернення.

Звернення, що не стосуються надання первинної правничої допомоги, розглядаються в порядку, встановленому законодавством про звернення громадян.

Перейти до вмісту