Безоплатна правова допомога

Безоплатна правова допомога – правова допомога, що гарантується державою та повністю або частково надається за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів та інших джерел.

Питання надання безоплатної правової допомоги в Україні регулюються Конституцією України, Законом України «Про безоплатну правову допомогу» (далі – Закон), іншими законами України, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Відповідно до статті 6 Закону, право на безоплатну правову допомогу гарантоване Конституцією України включає в себе можливість громадянина України, іноземця, особи без громадянства, у тому числі біженця чи особи, яка потребує додаткового захисту, отримати в повному обсязі безоплатну первинну правову допомогу, а також можливість певної категорії осіб отримати безоплатну вторинну правову допомогу у випадках, передбачених цим Законом.

Державна служба якості освіти України (далі – Служба), як суб’єкт надання безоплатної первинної правової допомоги в межах своєї компетенції забезпечує інформування осіб про їх права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб, що реалізується шляхом надання таких видів правових послуг:

  1. надання правової інформації;
  2. надання консультацій і роз'яснень з правових питань;
  3. складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);
  4. надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

Розгляд звернень про надання безоплатної первинної правової допомоги здійснюється Службою в межах її компетенції та у порядку, визначеному статтею 10 Закону.

Звернення про надання правових послуг віднесених до компетенції Служби надсилаються або подаються особами, які досягли повноліття безпосередньо до Служби. 

Звернення про надання одного з видів правових послуг, що стосуються дітей, надсилаються або подаються їх законними представниками.

Звернення про надання одного з видів правових послуг, що стосуються осіб, визнаних судом недієздатними, або дієздатність яких обмежена судом, надсилаються або подаються їх опікунами чи піклувальниками.

Якщо питання, порушені у зверненні, не належать до компетенції Служби, останнє протягом п'яти календарних днів надсилається до компетентного органу з повідомленням про це особи, яка подала звернення.

Звернення, що не стосуються надання первинної правової допомоги, розглядаються в порядку, встановленому законодавством про звернення громадян.

Розгляд звернень в межах надання безоплатної правової допомоги здійснюється структурними підрозділами Служби відповідно до їх компетенції.

Прийом громадян здійснюється відповідно до Графіка особистого прийому громадян, затвердженого наказом Служби від 28.01.2019 № 01-11/4.