Інформація для оприлюднення у сфері вищої освіти

  1. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2018 р. № 982 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері вищої освіти та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою якості освіти»
  2. Наказ Міністерства освіти і науки України від 22 лютого 2019 року № 239  «Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері вищої освіти», зареєстровано у Міністерстві юстиції України 20 березня 2019 року за № 278/33249.
  3. Форма акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері вищої освіти (окремо додається в форматі .docx)
  4. Форма № 1 до переліку питань для проведення заходів державного нагляду (контролю) (окремо додається в форматі .docx)

з/п

Нормативно-правовий акт
Найменування Дата і номер Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта у Мін’юсті
І. Закони України
1. Про освіту від 05 вересня 2017 року № 2145-VІІІ  
2. Про вищу освіту від 01 липня 2014 року № 1556-VІІ  
3. Про ліцензування видів господарської діяльності від 02 березня 2015 року № 222-VIII  
4. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства від 22 вересня 2011 року № 3773-VI  
5. Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні від 21 березня 1991 року № 875-XII  
ІІ. Постанови Кабінету Міністрів України
6. Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах) від 23 березня 2016 року № 261  
7. Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності від 27 серпня 2010 року № 796  
8. Питання стипендіального забезпечення від 12 липня 2004 року № 882  
9. Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів від 28 грудня 2016 року № 1045  
10. Про надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійно-технічної та вищої освіти від 23 листопада 2016 року № 975  
11. Деякі питання реалізації права осіб на першочергове зарахування до закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням від 30 травня 2018 року № 417  
12. Про затвердження Порядку здобуття освітньо-творчого ступеня доктора мистецтва та навчання в асистентурі-стажуванні від 24 жовтня 2018 року № 865  
13. Про затвердження Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців від 26 серпня 2015 року № 658  
14. Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність від 12 серпня 2015 року № 579  
ІІІ. Накази центральних органів виконавчої влади України
Накази Міністерства освіти і науки України
15. Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства від 01 листопада 2013 року № 1541 25 листопада 2013 року за № 2005/24537
16. Про затвердження Положення про дистанційне навчання від 25 квітня 2013 року № 466 30 квітня 2013 року за № 703/23235
17. Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів від 07 серпня 2002 року № 450 21 серпня 2002 року за № 698/6986
18. Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників від 06 жовтня 2010 року № 930 14 грудня 2010 року за № 1255/18550
19. Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти від 15 липня 1996 року № 245 07 серпня 1996 року за № 427/1452
20. Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатків до них, зразка академічної довідки від 12 травня 2015 року  № 525 18 травня 2015 року за № 551/26996
21. Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам від 14 січня 2016  року № 13 03 лютого 2016 року за № 183/28313
22. Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту від 05 травня 2015 року № 504 27 травня 2015 року за № 614/27059
23. Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу від 15 жовтня 2015 року № 1085 04 листопада 2015 року за № 1353/27798
Накази Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України
24. Про встановлення граничного розміру плати за проживання в студентських гуртожитках вищих навчальних закладів державної та комунальної форм власності від 28 березня 2011 року № 284/423/173 27 квітня 2011 року за № 520/19258
Накази Міністерства юстиції України
25. Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях від 18 червня 2015  року № 1000/5 22 червня 2015 року за № 736/27181