• slide_about

Додаток 2 

ЗАТВЕРДЖЕНО

             Наказ Державної інспекції

навчальних закладів України

____________ № _____ 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про колегію Державної інспекції навчальних закладів України

І. Загальні положення

1.1. Колегія Державної інспекції навчальних закладів України (далі – Колегія) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, який утворюється відповідно до Положення про Державну інспекцію навчальних закладів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України         від 16.10.2014 № 538, постанови Кабінету Міністрів Українивід 02.10.2003№ 1569 «Про затвердження Типового положення про колегію міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації» для  підготовки  рекомендацій  щодо  виконання ДІНЗ України своїх завдань,  погодженого вирішення питань, що належать до компетенції ДІНЗ України, та для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів її діяльності.

1.2. У своїй діяльності Колегія керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами ДІНЗ України, а також дорученнями Президента України, Прем’єр-міністра України, Міністра освіти і науки України, Голови ДІНЗ України, цим Положенням.

1.3. Рішення про утворення або ліквідацію Колегії, її кількісний та персональний склад, положення про неї затверджує Голова ДІНЗ України.

ІІ. Функції Колегії

2.1. Колегія:

1) обговорює та приймає рішення щодо перспектив та найважливіших напрямів діяльності ДІНЗ України;

2) розглядає пропозиції щодо:

- удосконалення законодавства у сферах освіти, здійснення державної політики щодо нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів;

- забезпечення  співпраці з міністерствами, іншими центральними  органами  виконавчої  влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим,    місцевими  держадміністраціями,   органами  місцевого самоврядування під час виконання покладених на них завдань;

- розширення міжнародного  співробітництва у сферах освіти, здійснення нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів;

- формування та реалізації  державної  політики у сфері здійснення нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів;

 3) обговорює в частині, що стосується компетенції ДІНЗ України, прогнози  і  програми  соціально-економічного розвитку освітньої  галузі, інші державні програми та визначає  шляхи їх реалізації;

 4) розглядає  питання  про стан дотримання  фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю, внутрішнього аудиту та усунення виявлених недоліків;

5) розробляє  пропозиції  щодо  вдосконалення  діяльності ДІНЗ України;

6) аналізує стан роботи ДІНЗ України з питань забезпечення прав і свобод людини і громадянина;

7) розглядає результати роботи ДІНЗ України;

8) аналізує  стан дотримання законодавства з питань державної служби, організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни;

9) розглядає інші питання, пов'язані з реалізацією завдань, покладених  на ДІНЗ України.

ІІІ. Склад Колегії  

3.1. До складу Колегії за посадами входять Голова ДІНЗ України (голова Колегії), перший заступник та заступник Голови ДІНЗ України, голова Громадської ради при ДІНЗ України,  посадові особи МОН України, визначені Міністром освіти і науки України, можуть входити керівники самостійних структурних підрозділів апарату ДІНЗ України, а також за згодою - представники інших державних органів, Адміністрації Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, органів місцевого самоврядування, наукових і навчальних установ, закладів, громадських організацій.

3.2. Кількісний та персональний склад Колегії затверджує Голова ДІНЗ України.

        

IV. Організація роботи Колегії

4.1. Організаційною формою роботи Колегії є засідання, які проводяться за потребою, але не рідше одного разу на квартал.

4.2. Для розгляду найважливіших питань, що потребують термінового вирішення, за рішенням голови Колегії можуть проводитися позачергові засідання.

4.3. Робота Колегії проводиться відповідно до затвердженого головою Колегії плану засідань на півріччя (рік), в якому зазначаються питання, які необхідно розглянути, строк подання матеріалів, особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання Колегії, орієнтовні дати проведення засідань Колегії. 

4.4. Затверджений план засідань Колегії розсилається не пізніше ніж за два тижні до початку півріччя (року) членам Колегії, керівникам структурних підрозділів ДІНЗ України.

4.5. Додаткові питання до затвердженого плану засідань Колегії можуть бути включені до порядку денного засідання Колегії за рішенням її голови не пізніше ніж за десять днів до чергового засідання.

4.6. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання Колегії визначаються головою Колегії.

4.7. Підготовка проекту порядку денного засідання Колегії здійснюється секретарем Колегії згідно із затвердженим планом засідань, який не пізніше ніж за десять днів до засідання подає його голові Колегії для погодження.

4.8. На розгляд Колегії подаються:

1) проект порядку денного засідання Колегії з визначенням доповідачів з кожного питання;

2) довідка з кожного питання порядку денного засідання Колегії з викладенням обґрунтованих висновків та пропозицій;

3) проект рішення Колегії з кожного питання порядку денного засідання;

4) список членів Колегії;

5) список запрошених осіб, у тому числі тих, які виявили бажання взяти участь в обговоренні питань порядку денного засідання Колегії, із зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та займаних посад;

6)довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються питань порядку денного (за необхідності).

4.9. Членам Колегії матеріали надаються секретарем Колегії не пізніше ніж за три дні до засідання, а у разі проведення позачергового засідання – не пізніше ніж за один день до засідання.

4.10. Особи, відповідальні за підготовку та подання матеріалів на чергове засідання Колегії, надають матеріали у паперовій та електронній формі секретарю Колегії не пізніше ніж за сім днів до чергового засідання.

4.11. Секретар Колегії контролює своєчасність подання матеріалів, перевіряє правильність їх оформлення.

4.12. Керівники структурних підрозділів ДІНЗ України, відповідальні за підготовку питань, що розглядаються на засіданні Колегії, узгоджують та координують роботу інших структурних підрозділів ДІНЗ України, органів виконавчої влади та інших зацікавлених осіб, залучених до підготовки необхідних матеріалів.

V. Порядок проведення засідання Колегії

5.1. Засідання Колегії веде її голова, а у разі його відсутності - особа, на яку покладено виконання обов'язків Голови ДІНЗ України.

5.2. Засідання Колегії проводиться у разі, коли у ньому берутьучасть  не  менше ніж дві третини загальної кількості членів Колегії.

5.3. Члени Колегії беруть участь у засіданнях Колегії особисто. Якщо член Колегії не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати голові Колегії відповідні пропозиції у письмовій формі.

5.4. Порядок денний засідання і рішення Колегії затверджуються членами Колегії шляхом голосування.

5.5. Члени Колегії, які беруть участь у  її  засіданні, реєструються. Особи, запрошені на засідання Колегії для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови Колегії.

5.6 Члени Колегії та особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.

5.7. Головуючий на засіданні Колегії може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного. Під час закритих засідань Колегії (закритого обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюється відповідно до законодавства.

5.8. Рішення Колегії приймаються з кожного питання порядку денного шляхом  відкритого голосування більшістю голосів присутніх на засіданні членів Колегії. За рішенням головуючого на засіданні Колегії може застосовуватися  процедура таємного голосування. Думка відсутнього члена  Колегії з питань порядку денного засідання, подана у письмовій формі,  розглядається на засіданні Колегії і враховується під час голосування.

5.9. У разі проведення спільних засідань колегій двох і більше органів виконавчої влади приймається спільне рішення.

Голова Колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання Колегії представників засобів масової інформації  та проведення кіно-, відео-, фотозйомки і звукозапису.

5.10. Після завершення засідання Колегії секретар Колегії доопрацьовує протягом десяти днів (якщо головою Колегії не встановлено інший термін) проект рішення Колегії з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного, погоджує із керівниками заінтересованих структурних підрозділів ДІНЗ України, членами Колегії, іншими особами і подає на розгляд голови Колегії.

5.11. Рішення Колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу ДІНЗ України.

Рішення  Колегії з процедурних і контрольних питань вносяться до  протоколу засідання (без видання наказу ДІНЗ України).

5.12. Рішення Колегії оформляються протоколами, які підписуються головуючим на засіданні та секретарем Колегії.

Рішення спільних засідань Колегії оформляються протоколами, які підписуються головами відповідних колегій органів виконавчої влади та працівником, який веде протокол.

5.13. Рішення Колегії доводяться до відома членів Колегії, керівників структурних підрозділів ДІНЗ України.

5.14. Стенографування (технічний запис) засідань Колегії забезпечує Відділ організаційно-інформаційного забезпечення та роботи з персоналом ДІНЗ України.

5.15. Матеріали засідань Колегії зберігаються в установленому порядку у секретаря Колегії.

5.16. Матеріально-технічне забезпечення засідань Колегії здійснює Відділ організаційно-інформаційного забезпечення та роботи з персоналом ДІНЗ України.

VI. Контроль за виконанням рішень Колегії
 
6.1. Контроль за виконанням рішень Колегії ДІНЗ України здійснює секретар Колегії. 
6.2. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.

        

   

 

Гаряча лінія Державної служби якості освіти України: (044) 236-33-29
Деякі розділи сайту працюють у тестовому режимі.

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше123